BIM – koordinering av byggprojekt

Att leda ett byggprojekt ställer stora krav på förmåga att styra och samordna olika discipliner och yrkesgrupper. Varför inte utnyttja en samordnare av BIM?

Många större bygg- och anläggningsprojekt är komplexa till sin natur. Redan i planeringsstadiet ska insatser från arkitekter, ingenjörer och underentreprenörer samordnas till en helhet. I genomförandet deltar flera yrkeskategorier och deras insatser ska planeras i tid och rum. Kan vi då utnyttja modern datorteknik för att säkerställa att ett projekt blir slutfört på ett framgångsrikt vis?

Den som ansvarar för ett byggprojekt kan idag utnyttja BIM-teknik eller Building Information Modeling. I en sådan modell kan en stor mängd data hanteras av kraftfulla datorer. Olika projektörers 3D-modeller kan samordnas till en enda. Projektledaren kan i ett tidigt skede se om olika aktörers arbeten kan riskera att kollidera.

Projektledare tar stöd av BIM

Du har länge arbetat som projektledare i ett större byggbolag, där du har företagsledningens och styrelsens förtroende. Ditt senaste projekt blev dock inte helt lyckat. Tidsplanen drogs över och kostnaderna överskred den budget du ursprungligen lagt fram. Du har fått ett nytt uppdrag, där en jungfrulig större tomt skall exploateras och ett stort antal hyreshus ska byggas.

För att slippa stå till svars för ett misslyckande och lämna “den obotfärdiges förklaring”, tänker du ta hjälp av BIM. Du kontaktar ett konsultföretag som kan modellera ditt projekt i en avancerad datormodell. Med teknikens hjälp får du löpande god kontroll så att tidsplan och kostnadsutvecklingen kan följas. Skulle något oförutsett inträffa i projektets genomförandefas får du möjlighet att parera och göra erforderliga justeringar.